Metodutveckling för regelförenkling

Antalet lagkrav som berör lantbruksföretag ökade med 120 % under perioden 1996 till 2016. Det totala antalet lagkrav för en mjölkproducent med växtodling var ca 450 stycken. Det finns omfattande krav på vilken sorts dokumentation lantbruksföretag ska ha. Forskningsprojektet ”Byråkratin belastar och kostar” visade att det år 2016 fanns krav på att föra 22 olika journaler och ansöka om 36 olika tillstånd eller anmälningar.  Utöver detta behövde lantbruksföretagen följa ej branschspecifik lagstiftning kopplad till bokföring och arbetsgivarfrågor. Det nya projektet ”Metodutveckling för regelförenkling” kommer att arbeta vidare med regelfrågan grundat på de slutsatser och rekommendationer som utvecklades i det tidigare projekt.

Inledningsvis kommer vi inom projektet att arbeta med att samla in konkreta förenklingsförslag genom bl.a. djupintervjuer, sociala medier och projektets hemsida. Förenklingsförslagen kommer sedan att utredas och översiktligt konsekvensutredas innan de läggs fram för en expertkommitté med personer från olika myndigheter, branschorganisationer, forskare m fl. De förslag som expertkommittén anser är bra kommer sedan att presenteras för respektive myndighet samt politiker för eventuell implementering.

Inom projektet kommer vi också jämföra kontrollprotokoll och kontrollinstruktioner från myndigheter och olika kontrollorgan för att undersöka om det sker dubbel- eller trippelkontroller på delar av lantbruksföretagen. Resultatet från denna undersökning kommer fungera som ett underlag för en workshop med representanter från olika myndigheter och branschorganisationer. Under denna undersökande workshop kommer förutsättningarna för en effektivare kontroll genom samverkan att diskuteras. Workshoppen är att betrakta som ett första undersökande steg för att tydliggöra förutsättningarna för eventuella samarbeten.

Därutöver kommer projektet att följa upp kartläggningen av antalet regler som genomfördes i forskningsprojektet ”Byråkratin belastar och kostar”. I det projektet undersöktes hur antalet regler hade förändrats under perioden 1996 och 2016, vilket kommer att ställas i relation till antalet regler fem år senare, d v s år 2021.

Projektet omfattar även en jämförelse av hur ett urval av EU-baserade lagkrav tillämpas i närliggande länder. Vi kommer i samband med detta undersöka hur ett eventuellt regelförenklingsarbete organiseras i dessa länder samt samla in erfarenheter från det.

Fakta:
Projektet finansieras av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling samt Lantbrukarnas Riksförbund (LRF).
Projekttiden är 3,5 år och avslutas i december 2023.

 

Medarbetare:
Sara Bergström Nilsson (projektledare) Hushållningssällskapet Halland. Sara.nilsson@hushallningssallskapet.se; 035-465 09
Helena Lans Strömblad, Växa Sverige. Helena.lans@vxa.se; 010-471 03 19
Anette Bramstorp, HIR Skåne, anette.bramstorp@hushallningssallskapet.se ; 010-476 22 51
Suzanne Céwe, LRF, suzanne.cewe@lrf.se; 010-184 45 22
Anna Starck, HIR-Skåne,  anna.starck@hushallningssallskapet.se ; 010-476 22 55
Lisa Germundsson, SLU, lisa.germundsson@slu.se; 040-41 52 53