Förenklingsförslag och faktablad

 

Faktablad

Fortsatt ökning av antalet lagkrav för lantbruket

 

Internationella jämförelser

Höjd tillståndsgräns för produktion av biogas

Tillstånd för uppgradering av biogas

 

Förenklingsförslag

Allmänt gård

Automatisk påminnelse om besiktning av dieselcistern

Det bör vara tillräckligt att säkerhetsdatablad är tillgängliga digitalt

Diken som inte omfattas av biotopskyddet men är registrerade som tvärvillkorselement i Jordbruksverkets system

Enklare och billigare köldmediarapportering

Företag med små mängder farligt avfall bör slippa rapportering till Naturvårdsverket

Företaget ska inte behöva ange sin verksamhets CFAR-nummer när de ska lämna farligt avfall

Förenkla rapporteringen av farligt avfall till avfallsregistret genom att inte använda avfallskoder

Förtydliga vad som kräver särskild hänsyn i hjälpredan för anpassat skyddsavstånd

Möjlighet till mindre ökning av djurantal i befintliga miljötillstånd

Plastinsamling och återvinning av plast behöver förenklas

Processen för dispens för att flytta stenmur eller odlingsröse behöver förenklas för företagaren

Reducera den kommunala tillsynsavgiften för företag med maximalt en viss omsättning, och gör kontrollavgiften samma

Regenerativ betesdrift_året runt bete – förändrat aktivitetskrav

Revidera och konsekvensutred hur långtgående olika skyddsåtgärder ska vara på mark som gränsar till olika typ av biotoper

Se över och utöka befintlig vägledning i djurskyddsbedömningar vid slakt

Staten ska finansiera rovdjursavvisande stängsel

Tydliga regler angående besök på lantbruk och besöksverksamhet

Utveckla en gårdsapp för enklare dokumentationshantering

 

Växtodling

Biotopskydd ska träda in tidigast 5 år efter att element finns på plats

Enbart de som tagit eget utsäde behöver rapportera till SVUF

Enklare och billigare ekologisk certifiering för små producenter

Enklare och billigare IP-certifiering för småskaliga producenter

Enklare och billigare tillståndsansökan för växtnärings- och växtskyddsanvändning inom vattenskyddsområden

EUs regler gällande växtföljd i växthus för ekologisk produktion måste tas bort

Förenkla godkännandeprocessen för växtskyddsprutor

Förenklad rapportering i sprutjournalen

Förtydliga, förenkla och informera mer om reglerna kring arbetskraftsinvandring och säsongsanställning för personer utanför EU

Gemensam portal för växtskydd

Mer restriktiv rutin för byte av registreringsnummer på växtskyddsmedel

Mindre företag bör slippa krav på växtodlingsplan

Påminnelse om att det är dags att ansöka om godkännande av sprutan

Små avvikelser i sprutjournalen ska inte ge tvärvillkorsavdrag

Slopa kravet att redovisa skördedag på ensilage

Sänk sanktionsavgiften för att missa godkännande av sprutan

Ta bort krav på riskklassificering för bekämpningsmedel i kemikalieförteckning

Ta bort producenternas avgifter för dispens att använda konventionellt obetat utsäde i ekologisk trädgårdsproduktion

Tillåt att utgångna preparat förvaras som farligt avfall

 

Nötkreatur

Förbättra regelverket kring villkorad läkemedelsanvändning för mjölkbesättningar

Husdjurstekniker ska få behandla fertilitetsstörningar hos mjölkkor

Tillåt alternativa system för individmärkning av får och nötkreatur

Tillåt alternativa märkningsmetoder, exempelvis chip, för nötkreatur, får och get

Tillåt handskrivna märken i kombination med elektroniska märken, transponder eller liknande

 

Grisar

Slaktsvinsboxar – tillåta en större del spalt i boxen för att förbättra hygienen

 

Får

Flexibel tidpunkt när ligghall krävs för får

Höjd gräns för förprövning av byggnader till tackor

Inget krav på får- och geträkning för de som söker djurbaserat jordbrukarstöd i SAM

Inget krav på transportdokument för får

Möjlighet att föranmäla får till förflyttningsregistret

Slopat krav på rapportering av får mellan egna anläggningar

Ta bort förflyttningsregistret för får

 

Biogas

Aldrig krav på hållbarhetsbesked för kraft värmeproducerande anläggningar med mindre än 2 MW installerad effekt

Förenkla skattereglerna för småskalig biogasproduktion

Höjd gräns för miljötillstånd för biogasproduktion

Samma gräns för Miljötillstånd för uppgraderad gas som för biogasproduktion

Tolka gräns för installerad kapacitet som övriga Europa