Lucka 24

 1. Om du vill förenkla för företag, fråga företagarna vad som ”skaver”?
 2. Skapa och marknadsför en hemsida där alla kan lämna in förenklingsförslag. Denna ska gälla för alla myndigheter, för det kan vara svårt att veta till vilken myndighet ett förenklingsförslag tillhör. Förslagslämnaren bör kunna välja om man vill vara anonym eller lämna kontaktuppgifter. Någon, kanske med hjälp av AI, behöver sortera förenklingsförslagen och skicka till rätt myndighet.
 3. Diarieför inlämnade förenklingsförslag, så att dessa kan följas och redovisas hur de behandlas vidare.
 4. Alla förenklingsförslag är inte lika bra! Det behövs en översiktlig bedömning av förenklingsförslagen som ett första steg. Exempelvis hur många företag berörs, hur stor effekt en förändring kan medföra, om det idag är svårt att göra rätt, relevans mm. Gå vidare med de viktigaste förenklingsförslagen.
 5. Undersök hur flera andra länder har tillämpat ett EU-baserat lagkrav? Kanske kan ett direktiv tolkas och tillämpas på annat sätt?
 6. När ett intressant förenklingsförslag kommer till en myndighet bör den berörda myndigheten bör göra en översiktlig utredning av förenklingsförslaget så att det finns ett bra underlag inför dialog. Underlaget bör inkludera vad är problemet, vad är målet, hur många företag berörs, vilken lagstiftning berörs, vad är förslaget på lösning, vad händer om ingenting förändras (nollalternativ)?
 7. Genomför dialogmöten inför en regelförändring. När en myndighet ska förändra en regel, bjud in bransch, myndigheter och några företagare. Tillsammans kan ni jobba fram ett förslag som passar såväl företagare som myndighet.
 8. Begränsa ämnesomfånget i dialogmöten om regelförenkling. Om ni bjuder in till förenklingsmöten, avgränsa antalet ämnesområden och personer per möte för en bättre diskussion. Då kommer ni sannolikt längre i problemlösningen.
 9. Vid dialogmöten för regelförenkling, identifiera nästa steg och gör en handlingsplan. Gör en enkel handlingsplan för varje förenklingsförslag?
 10. Samarbete mellan myndigheter och bransch är en framgångsfaktor i förenklingsarbetet. Kanske finns tekniska lösningar på problemet? Kanske är det en annan eller ny tolkning av ett begrepp eller behövs kunskapsunderlag, eller samarbeten?
 11. Arbetet med regelförenkling kan krävas flera åtgärder, ex utredningar. Någon måste ansvara för varje regelförenklingsförslag. Annars kommer förenklingsprocessen att avstanna.
 12. Dokumentera förenklingsarbetet. Regelförenkling är ofta en långsam process, dokumentera vad som beslutas och genomförs så att andra kan ta vid och eventuellt hjälpa till.
 13. Synliggör förenklingsarbetet, det kan skapa en positiv spiral! Redovisa det förenklingsarbete som görs, exempelvis i årsredovisning och hemsida. Genom detta påminns företagarna om problem som har försvunnit och ni kanske inspirerar andra myndigheter i sitt förenklingsarbete.
 14. Samordna kontroller inom myndigheten. Ett första steg kan vara att alla berörda har kunskap om vilka övriga kontroller som genomförs. Finns det juridiska hinder?
 15. Bäst är problem som aldrig uppstår. Bättre konsekvensutredningar inför nya lagförslag, idag underkänns 50% av konsekvensutredningarna enligt TVV.
 16. Det behövs konsekvensutredning som tänker framåt. Blir ändringen en hjälp eller stjälp för företag som vill utvecklas?
 17. Inför lagändring: identifiera om det finns regelverk med liknande krav, det kan finnas samordningsvinster eller motstridiga intressen?
 18. Tänk på att skapa datasystem ”kan prata med varandra”, när nya system byggs upp.
 19. Riktigt förenklingsarbete är ofta på detaljnivå. Generaliserande analyser bidrar sällan till förenklingsarbetet
 20. Uppdra i regleringsbreven att förenkla till fler (alla!) myndigheter. Många myndigheter har lagstiftning som berör jordbruket och har de inte i uppdrag att förenkla för företagen, kommer de att prioritera annat arbete.
 21. Bygg upp nationella expertkompetenser inom Länsstyrelsen. Dessa kan stötta lokala MPD i tillståndsprocessen och säkerställa att tillståndsmeningar och produktionsvillkor blir väl utformade.
 22. Även regler blir gamla. Jordbruk är high-tech. Låt reglerna följa med så att både gamla sätt och nya metoder ryms.
 23. Håll ett fysiskt möte på en gård för att diskutera olika myndigheters lagstiftning för samma verksamhet. Det ökar förståelsen kring komplexiteten samt motstående intressen från olika lagkrav.

 

God jul och Lycka till!